Zaczną obowiązywać przepisy kodeksu pracy dotyczące czasu przechowywanie dokumentacji pracowniczej i postaci jej prowadzenia (elektronicznej lub papierowej)

2019-08-20

Do tej pory obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji wynosił. Co zrobić, aby skrócić okres przechowywania dokumentacji kadrowej dla pracowników zatrudnionych przed datą wejścia w życie nowych przepisów? Odbiór dokumentacji pracowniczej prowadzonej w formie papierowej następuje osobiście i za pokwitowaniem odbioru. Zaczną obowiązywać przepisy kodeksu pracy dotyczące czasu przechowywanie dokumentacji http://www.archidoc.pl/archiwizacja-papierowa.html pracowniczej i postaci jej prowadzenia (elektronicznej lub papierowej). W sprawie dokumentacji pracowniczej, regulujące. Zmiany w prawie dotyczące skrócenia okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej to dla wielu przedsiębiorstw szansa na zmniejszenie powierzchni archiwum, a tym samym obniżenie kosztów. W takim przypadku przechowywanie w porządku chronologicznym, numerowanie oraz tworzenie wykazu dokumentów dotyczy każdej z tych części. Zakres, sposób i warunki prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników. Zmiany w przechowywaniu dokumentacji pracowniczej, w tym rozszerzenie form i skrócenie okresu przechowywania. , 10-letni okres przechowywania dokumentacji pracowniczej jest regułą, od której jednak przewidziane zostały trzy wyjątki. W przypadku, gdy pracownik/członek rodziny nie odbierze dokumentacji, pracodawca może ją zniszczyć (ustawodawca nie nakazał w tym przypadku niszczenia dokumentacji – lecz tylko to dopuścił). Wyrażam zgodę na profilowanie (utworzenie profilu), w tym na przechowywanie w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym informacji,. Stosuje się stary okres przechowywania dokumentacji (50 lat). Poinformowania byłych pracowników o możliwości odbioru poprzedniej postaci dokumentacji w terminie 30 dni od zawiadomienia. Zmiany w dokumentacji pracowniczej obejmują głównie: elektronizację postaci przechowywania dokumentów oraz skrócenie z 50 do 10 lat okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej. Pracodawcy mają obowiązek założenie i prowadzenie akt osobowych i dokumentacji pracowniczej, nawet w przypadku zatrudniania jednego pracownika. , nie ma możliwości skrócenia okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej. W takim przypadku przechowywanie w porządku chronologicznym, numerowanie oraz tworzenie wykazu oświadczeń lub dokumentów dotyczy każdej z wydzielonych części. W zakresie prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej. Obowiązki informacyjne pracodawcy z zakresu przechowywania dokumentacji pracowniczej określone. Zmiany przepisów dają pracodawcy możliwość wyboru postaci przechowywania dokumentacji pracowniczej (dotychczas obowiązkowa była papierowa postać). Dopuszczona została elektroniczna forma prowadzenia dokumentacji pracowniczej (alternatywna do wersji papierowej). Kolejna istotna zmiana dotyczy skrócenia okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej. Pomimo, że minie termin na odbiór dokumentacji przez pracownika – jeśli nie będzie ona jeszcze zniszczona (pracodawca ma na zniszczenie 12 miesięcy), pracodawca może wydać dokumentację pracownikowi. Nowe przepisy skracają okres obowiązkowego przechowywania dokumentacji nowych pracowników z 50 lat do 10-ciu. Pracodawca nie może jednak dokonać zmiany sposobu prowadzenia dokumentacji w sposób zupełnie samowolny, bowiem pracownik musi zostać o tym zamiarze poinformowany. • możliwości odbioru poprzedniej dokumentacji w terminie 30 dni od zawiadomienia. Stosuje się nowy okres przechowywania dokumentacji (10 lat). W przypadku ponownego nawiązania stosunku pracy z tym samym pracownikiem w ciągu 10 lat pracodawca kontynuuje prowadzenie dla tego pracownika dotychczasowej dokumentacji pracowniczej. Okres przechowywania dokumentacji pracowniczej liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym kończący się najpóźniej stosunek pracy rozwiązał się lub wygasł. Skrócenie okresu przechowywania dokumentacji obejmie wszystkich pracowników zatrudnionych po dniu wejścia w życie ustawy,. Rozporządzenie mówi bowiem, że do dokumentacji gromadzonej od dnia wejścia w życie nowego rozporządzenia stosuje się przepisy tego rozporządzenia. Firmy, które zlecają obsługę księgowo-kadrową zewnętrznym podmiotom, mogą oczekiwać na mocy zawartych umów przechowywania dokumentacji pracowniczej. Po nowelizacji pracownik będzie miał prawo do odbioru dokumentacji do końca miesiąca kalendarzowego następującego po upływie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej. Dla pozostałych ubezpieczonych okres przechowywania dokumentacji pracowniczej wynosi. • zniszczeniu dokumentacji pracowniczej w razie jej nie odebrania. W takim wypadku przechowywanie w porządku chronologicznym, numerowanie oraz tworzenie wykazu oświadczeń oraz dokumentów dotyczy każdej z wydzielonych części.

Aktualności

Obejrzyj nasze video

@ Copyright 2018